ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Sme si vedomí zodpovednosti za životné prostredie a dopadu nášho podnikania na komunity, v ktorých pôsobíme. Pri svojej činnosti sa snažíme o aktívny prístup a predchádzanie environmentálnym problémom. Máme implementovaný environmentálny manažérsky systém v zmysle normy STN EN ISO 14 001:2005.

Využívame prírodné zdroje podzemných vôd na zásobovanie areálu pitnou vodou. Všetky odpadové vody vznikajúce v areáli sú čistené vo vlastnej čistiarni odpadových vôd. Využívame obnoviteľné zdroje energie na výrobu tepla. Investovali sme do rekonštrukcie tepelných rozvodov a kotlov na spaľovanie drevnej štiepky.

Pomôžte chrániť životné prostredie spolu s nami!

Podnety, námety a otázky týkajúce sa životného prostredia môžete podávať na adrese

Informácie o stave životného prostredia v PPS Group a.s. Detva v zmysle §33a zákona č. 17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov:

Znižujeme dopad našich činností na

životné prostredie:

  • výberom najlepších dostupných technológií pre nové projekty,
  • prevádzkovaním čistiarne odpadových vôd,
  • znižovaním produkcie odpadov a zavedením dôslednej separácie,
  • zhodnocovaním maximálneho množstva odpadov,
  • meraním a minimalizovaním vznikajúcich emisií,
  • minimalizovaním využívania neobnoviteľných zdrojov,
  • pravidelným analyzovaním stavu životného prostredia.