KVALITA

Kalibračné a skúšobné laboratórium

Služby kalibračného aj skúšobného laboratória poskytujeme nielen v rámci vlastnej spoločnosti, ale aj pre zákazníkov iných firiem.

Kalibračné laboratórium je spôsobilé vykonávať kalibráciu meradiel dĺžky, rovinného uhla, teploty a tlaku a meranie odchýlok od priamkovitosti a rovinnosti podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 17025:2005. Skúšobné laboratórium je spôsobilé vykonávať meranie priamosti pravítok, rovinnosti kontrolných platní a meranie geometrických veličín a odchýlok tvaru na 3D súradnicových meracích strojoch rovnako podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 17025:2005.

Čítajte viac

Metalografické laboratórium a mechanická skúšobňa

Zabezpečuje kontrolu dodaných materiálov.

Metalografické laboratórium zabezpečuje kontrolu dodaných materiálov prostredníctvom mechanických a metalografických skúšok. Okrem toho vykonáva aj metalografické rozbory zvarových spojov, ťahové a ohybové skúšky pri teplote okolia, rázové skúšky v ohybe pri teplote okolia aj za zníženej teploty a meranie tvrdosti HBW, HV, HRC, HRB a mikrotvrdosti.

Systém manažérstva kvality

Certifikovaný podľa EN ISO 9001 od roku 2005.

PPS Group je certifikovaná podľa SOŠ AQAP 2110:2017 (výroba produktov na účely obrany ), STN ISO 3834-2 (systém kvality vo zváraní), DIN 18800, DIN 15 018, DIN 4132, EN 1090-1+A1 (systém zvárania oceľových konštrukcií), DIN EN 15085-2 (zváranie železničných vozidiel a ich častí) a akreditované kalibračné laboratórium spoločnosti spĺňa požiadavky podľa normy ISO/IEC 17025. Systém environmentálneho manažérstva je v spoločnosti zavedený a certifikovaný podľa normy ISO 14001 od roku 2013.

Spolu s našimi zákazníkmi pracujeme na projektoch od prvej myšlienky až po dodanie produktu „just-in-time“.  Postupujeme zodpovedne a spoľahlivo s použitím najmodernejších nástrojov, materiálov a pracovných postupov. Kladieme dôraz na kvalitu, flexibilitu a dôslednosť.

Na základe digitalizovaných 3D technických výkresov si dokážeme svojpomocne pripraviť materiál na nových a presných rezacích, ohýbacích a opracovávacích strojoch. Podľa použitých materiálov následne vyberáme najvhodnejší typ zvárania, ktorý naši skúsení zvárači realizujú v prevažnej miere manuálne. Samozrejme, tam, kde je to možné a účelné, využívame zváracie roboty a automatizáciu.

Konštrukcie po zvarení následne opracovávame na robustných obrábacích strojoch. Nie sme žiadna garážová firma, v ktorej by bolo nutné improvizovať. Svedčí o tom aj fakt, že sa u nás vyrábajú korby pre najväčší banský výklopník na svete.

Po opracovaní smerujú konštrukcie do veľkorozmerných pieskovní a lakovní, kde dostávajú finálnu povrchovú úpravu.

Pri niektorých projektoch následne zabezpečujeme aj čiastočnú montáž komponentov do funkčných celkov. Nakoľko sa v PPS Group v minulosti vyrábali kompletné stavebné, dopravné a ťažobné stroje, máme skúsenosti aj v tejto oblasti a do budúcnosti by sme montáž ponúkali čo možno najväčšiemu počtu klientov.

V každom kroku výrobného procesu, ako aj na jeho konci prebiehajú prísne testy kvality. Premeriavame a vyhodnocujeme každý jeden diel, kontrolujeme každý zvar, uhly, rozmery, hrúbku farby – jednoducho každý jeden detail. Uvedomujeme si, že naše subdodávky pre veľkých medzinárodných klientov sa priamo podieľajú na budovaní ich dobrého mena a spoľahlivosti finálnych produktov.

Kontrola kvality výrobkov je vykonávaná v troch fázach – vstupná kontrola, medzioperačná kontrola a výstupná kontrola. Kontrola kvality zvarov je zabezpečovaná na základe certifikátov pre vykonávanie nedeštruktívnych skúšok zvarov (NDT skúšky – ultrazvukové skúšky, magneto – práškové skúšky, penetračné skúšky a vizuálne skúšky zvarov). Na rozmerovú kontrolu sú využívané 3D súradnicové meracie zariadenia MORA 0150 a LEICA TRACKER.