Daniel Futej:
PRÍHOVOR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA PPS GROUP VO VÝROČNEJ SPRÁVE 2018

Vážení akcionári, vážené kolegyne, kolegovia, partneri, priatelia,

Viackrát som sa počas uplynulého roka pristihol pri tom, ako som sa tešil, že Vám o niektorom z úspešných projektov spoločnosti PPS Group, a.s. napíšem do tohto príhovoru. Opäť mám príležitosť zhodnotiť uplynulý rok a zamyslieť sa nad tým, kam smerujú naše strojárne v budúcnosti. Opatrný optimizmus, o ktorom som na tomto mieste hovoril pred rokom, sa ukázal ako opodstatnený. Viaceré ukazovatele sa nám podarilo dosiahnuť, niektoré aj prekročiť. Inde zas vidíme rezervy, ale zároveň máme aj konkrétnu predstavu,
ako ich vylepšiť.

V Detve funguje vďaka našej neutíchajúcej snahe stabilná a prosperujúca fabrika, ktorá dáva prácu stovkám zamestnancov a teší sa dôvere obchodných partnerov doma aj v zahraničí. Ťažiskovým výrobným programom spoločnosti bola aj v roku 2018 výroba zváraných konštrukcií pre banské stroje, stroje pre drvenie a spracovanie kameňa, stavebné a manipulačné stroje a zariadenia, lesnú manipulačnú techniku, stroje pre vstrekovanie plastov a špeciálne koľajové vozidlá určené pre opravu alebo výstavbu železničných tratí.

Pri viacerých projektoch sa nám podarilo úspešne uzavrieť pred-sériovú a začať sériovú výrobu – či už je reč o nových banských strojoch určených na povrchovú ťažbu a manipuláciu s materiálom, strojoch pre vstrekovanie plastov, kde sme zaznamenali enormný nárast objemu výroby, alebo lesných strojoch a rámoch. To všetko sa podpísalo pod zvýšené požiadavky na finálne opracovanie, pričom sme boli mimoriadne motivovaní optimalizovať pracovné postupy, zdokonaľovať logistiku a zefektívňovať výrobu. Vďaka
tomu sme sústredili finálne opracovanie pre dvoch veľkých zákazníkov na jedno miesto v Hale 6, čím sme ušetrili množstvo operácií najmä v oblasti logistiky. Podobný prístup plánujeme v blízkej budúcnosti uplatniť aj pri príprave materiálov.

Aj v roku 2018 sme zaznamenali pozitívny vývoj na trhu, vyšší dopyt po nami vyrábaných modeloch aj požiadavky na zavádzanie novej výroby. Výnimkou v tomto trende boli stroje pre banský priemysel, kde sme zaznamenali pokles objednávok zo strany zákazníka, resp. ukončenie výroby niektorých strojov. V zásade však vývoj tržieb kopíroval dianie na trhu. Kým prvé dva kvartály boli nadpriemerné, po letnom útlme sa nám nepodarilo vrátiť na pôvodný objem predaja. Ročný plán sa nám však podarilo nielen s rezervou naplniť, ale dokonca prekročiť o približne pol milióna eur. Tržby z predaja tak dosiahli v roku 2018 64 miliónov eur.

Opäť sa potvrdila správnosť našej dlhodobej snahy diverzifikovať výrobné portfólio. Výpadky v objednávkach od nášho najväčšieho zákazníka sme tak dokázali vyplniť vďaka novým spoluprácam a zvýšenými tržbami u ostatných klientov. Je to signál pre budúcnosť, že sa musíme snažiť obsadiť trhy aj v iných, doteraz  marginalizovaných segmentoch, ktoré sú síce našej spoločnosti známe, ale doposiaľ neboli v hľadáčiku našich pracovníkov obchodu a marketingu. V horizonte piatich rokov chceme dosiahnuť navýšenie ročného predaja úroveň cca. 80 miliónov eur.

Vážime si dlhoročné skúsenosti našich zamestnancov a robíme maximum pre to, aby sme tento ľudský potenciál naplno a efektívne využívali a ďalej rozvíjali. V roku 2018 vykonávalo práce v našej spoločnosti v priemere 1180 pracovníkov. Úsek ľudských zdrojov začal pracovať s novým entuziazmom po nástupe nového riaditeľa. Situácia na trhu práce sa stabilizovala, vracajú sa nám zamestnanci, ktorí skúšali šťastie v zahraničí,
no napokon uprednostnili zamestnanie blízko svojich rodín. Naša spoločnosť však pokračovala v investíciách do vzdelávania zamestnancov, pokračovali aj programy starostlivosti ako napríklad preventívne lekárske prehliadky, rekondičné pobyty alebo rôzne benefity v podobe príspevkov na stravu, rekreáciu zamestnancov aj ich detí, pri príležitosti životného jubilea či narodenia dieťaťa. Zo sociálneho fondu sme zamestnancom v minulom roku vyplatili takmer 125 tisíc eur. 400 zamestnancov prešlo skúškami spôsobilosti na vykonávanie práce.

V polovici roka sme otvorili Zváračskú školu, v ktorej zabezpečujeme vzdelávanie nových zváračov a strojných zámočníkov, rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie súčasných zamestnancov. Realizujeme v nej aj bezplatné kurzy a školenia pre začiatočníkov. Pokračuje aj úzka spolupráca so Strednou spojenou školou v Detve. Po prvýkrát sme pripravili Deň otvorených dverí, v rámci ktorého sme privítali nielen deti našich zamestnancov, ale aj širokú verejnosť, prípadne tiež bývalých zamestnancov, dôchodcov, ktorí sa chceli pozrieť na to, kam sa fabrika od ich odchodu na zaslúžený odpočinok posunula. Pre všetkých zúčastnených to bola milá príležitosť na výmenu skúseností, dojmov a plánov do budúcnosti.

Pokračoval aj veľký projekt renovácie výrobných priestorov, zameraný na zlepšenie prostredia a pracovných podmienok zamestnancov. Samozrejme investície smerovali aj inde, a to najmä na zabezpečenie nových výrob, zvýšenia produktivity, zlepšenia kvality a na obnovu majetku. Tieto investície predstavovali spolu za kalendárny rok takmer 2,5 milióna eur, čo je v porovnaní s rokom 2017 5-násobne viac. Túto sumu plánujeme v roku 2019 opäť zdvojnásobiť.

Nadviazali sme na projekty starostlivosti o životné prostredie a znižovanie nášho vplyvu na jeho prípadné zhoršovanie. Až 90% odpadov, ktoré produkujeme, sa nám darí ďalej zhodnocovať. V spolupráci s odborovou organizáciou OZ KOVO sme pokračovali v boji proti povrchovej ťažbe zlata v bezprostrednej blízkosti nášho závodu.

Podrobnosti o finančnej kondícii nášho podniku nájdete v ďalších častiach tejto výročnej správy, no zaujímavé čísla chcem uviesť aj tu: stav majetku v spoločnosti bol k 31. decembru 2018 vo výške 32 940 tis. eur, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom znamená nárast o 3,1 mil. eur. Tržby z predaja vlastných výrobkov stúpli medziročne o takmer 15%.

A napriek tomu, že celkový čistý obrat bol nižší ako stanovený ročný plán, PPS Group, a.s. dosiahol výsledok hospodárenia za rok 2018 v zelených číslach, a to konkrétne zisk vo výške 554 478,65 eur.

Pri plánoch na rok 2019 sme začali obozretnejšie vnímať náznaky možnej prichádzajúcej recesie. Čistý obrat by mal dosiahnuť 65 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 6,5%. Priemerná mesačná predajná  ýkonnosť by mala dosiahnuť 5,4 mil. eur. Profitabilitu chceme zvýšiť aj realizáciou projektov zameraných na zvýšenie produktivity práce, zefektívnenie a optimalizáciu výrobného procesu, zníženie prevádzkových nákladov a taktiež na proces nákupu a logistiky.

Výsledky PPS Group, a.s. v roku 2018 a vyhliadky tejto spoločnosti do budúcnosti sú pozitívne. Uznanie za to patrí všetkým zamestnancom, bez ohľadu na to, či sa priamo podieľajú na výrobe alebo sú členmi  manažmentu. Som rád, že sa podstatným spôsobom podarilo zlepšiť celkovú klímu na pracoviskách a že kroky manažmentu pod vedením generálneho riaditeľa Michala Sýkoru pomohli k otvorenej a čestnej diskusii medzi zástupcami zamestnancov z OZ KOVO, vedením spoločnosti a akcionármi. Dnes máme všetci pomerne jasno v tom, kam má naša firma smerovať, ako má vyzerať a kde je jej miesto. Každému, kto sa svojou snahou pričiní o to, aby strojárne pod Poľanou naďalej predstavovali svetovú špičku vo svojom segmente strojárskej výroby, patrí moje poďakovanie a uznanie.

JUDr. Daniel Futej
predseda predstavenstva

Výročná správa PPS GROUP, a.s. za rok 2018