Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto by sme Vás radi informovali o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme počas Vašej návštevy webovej stránky www.ppsgroup.sk a na aké účely sa využívajú.

Osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté, budú spracované prísne dôverne a v súlade so predpismi na ochranu údajov a podľa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Prípadná zmena právnych predpisov alebo zmena v našich interných procesoch môžu spôsobiť úpravu Podmienok spracúvania osobných údajov.

PPS Group a.s., so sídlom: Tajovského 7, 962 12 Detva, IČO: 36011509, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v Oddiele: Sa, vo vložke č. 735/S (ďalej len „prevádzkovateľ“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením  Európskeho  parlamentu  a Rady  č.  (EÚ)  2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so  zákonom  č.  18/2018  Z.z.  o  ochrane  osobných  údajov  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení neskorších zmien. Za účelom informovania  klientov (ďalej len „dotknutá osoba“) o spôsoboch spracúvania ich osobných údajov prevádzkovateľ vydáva tieto Podmienky spracúvania osobných údajov (ďalej len „PSOÚ“).

S účinnosťou odo dňa 01.10.2021 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením GDPR.

Týmto beriem na vedomie, že webová stránka prevádzkovaná v mene spoločnosti PPS Group a.s., so  sídlom:  Tajovského 7, 962 12 Detva,  IČO:  36011509,  spoločnosť zapísaná  v obchodnom  registri  Okresného súdu Banská Bystrica,  v Oddiele:  Sa,  vo vložke  č.  735/S (ďalej  len „prevádzkovateľ“)  nie je priamo určená osobám, ktoré samostatne nemôžu prevádzkovateľovi účinne udeliť súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

1. OSOBNÉ ÚDAJE.

Prevádzkovateľ je poskytovateľom podľa predmetov podnikania zapísaných v Obchodnom registri.

1.1 PRÁVNY  ZÁKLAD.

Za  účelom  podnikateľskej činnosti musí  a je oprávnený spracúvať osobné údaje klientov. Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

1.2 ÚČELY. 

Účelmi  spracúvania  osobných  údajov  dotknutých  osôb  sú  najmä  riadne  poskytovanie služieb pri  podnikateľskej činnosti. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa je ponúkanie ďalších služieb a poskytovanie informcáií dotknutej osobe napr. v podobe odpovede na správu zaslanú cez kontaktný formulár alebo zasielanie noviniek via newsletter.

1.3 NEVYHNUTNOSŤ.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, je však nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov na účely uvedené v bode 1.2 týchto PSOÚ.

1.4 KATEGÓRIE  ÚDAJOV.

Osobnými údajmi, ktoré prevádzkovateľ o dotknutej osobe spracúva, sú:

1.4.1

Bežné osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa.

1.5 OPRÁVNENÉ  ZÁUJMY.

Oprávneným  záujmom  prevádzkovateľa  na  spracúvaní  osobných  údajov dotknutej osoby je najmä skvalitňovanie služieb prevádzkovateľa a zisťovanie spokojnosti klientov a ponúkanie ďalších služieb  klientom. Na  základe  poskytnutých  údajov  prevádzkovateľ  nebude  automatizovaným  spôsobom  prijímať rozhodnutia dôležité pre dotknutú osobu.

1.6 TRVANIE SPRACÚVANIA.

Osobné údaje budú spracúvané do doby, kým nepominie účel spracúvania Osobných údajov na ktorý boli získané, najneskôr však do doby keď nebude daný právny základ spracúvania Osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

1.7 PRENOS ÚDAJOV.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté tretím osobám a orgánom verejnej  moci  v nevyhnutnom  rozsahu,  ak  to  vyžaduje  všeobecne  záväzný  právny  predpis.

1.8 ZODPOVEDNÁ  OSOBA.

 Prevádzkovateľ vyhlasuje,  že  neustanovil  v zmysle  článku  37  GDPR zodpovednú osobu.

2. INFORMÁCIA O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY.

Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien. Ako dotknutá  osoba máte  najmä  právo  na  základe  písomnej  alebo  e-mailovej  žiadosti  adresovanej prevádzkovateľovi  (na  adresu sídla  prevádzkovateľa  alebo  na  e-mailovú  adresu  požadovať:

-potvrdenie,  či  sú  alebo  nie  sú  osobné  údaje  o  Vás  spracúvané,  prístup k  Vašim  osobným  údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,

-obmedzenie  spracúvania  Vašich  osobných  údajov,  najmä  ak  sú  nesprávne alebo  ak  sa  spracúvali nezákonne,

-vymazanie  Vašich  osobných  údajov,  najmä  ak  pominul  účel  ich  spracúvania alebo ak  sa spracúvali nezákonne, prípadne ak to vyžaduje splnenie iných zákonných povinností,

-výpis Vašich  osobných  údajov  v štruktúrovanej  a strojovo  čitateľnej  podobe,  a ich  prenesenie inému prevádzkovateľovi,  pokiaľ  je  to  technicky  možné  a nie  je  to  v rozpore  so  všeobecne  záväznými právnymi predpismi.

Spracúvanie  osobných  údajov sa nevykonáva  na  základe  Vášho  súhlasu,  máte preto právo  písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu) namietať  proti  spracúvaniu na  účely  marketingu a pravidelnej  komunikácie. Váš nesúhlas s ďalšou komunikáciou, ktorá nie je potrebná pri výkone podnikateľskej činnosti alebo plnení podľa obchodných zmlúv, môžete tiež vyjadriť prostredníctvom potvrdzovacieho e-mailu zaslaného prevádzkovateľom. Máte tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov. Vaše práva môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana Vašej osoby alebo by uplatnením práv boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

 3.

Tieto PSOÚ nadobúdajú účinnosť dňa 1.10.2021