Životné prostredieSpoločnosť PPS Group a.s. si je vedomá svojej zodpovednosti za životné prostredie. Za základ ochrany a tvorby životného prostredia považujeme plnenie legislatívnych požiadaviek. Pri svojej činnosti sa snažíme o aktívny prístup a predchádzanie environmentálnym problémom.

Na zabezpečenie stále sa zvyšujúceho stupňa ochrany životného prostredia bol v spoločnosti v roku 2013 implementovaný environmentálny manažérsky systém v zmysle normy STN EN ISO 14 001:2005. Certifikát potvrdzujúci zhodu tohto systému s normou sa nachádza v sekcii kvalita. Spoločnosť prijala environmentálnu politiku, ktorá je záväzkom vrcholového vedenia spoločnosti a poskytuje rámec na riadenie ochrany životného prostredia a stanovovanie dlhodobých a krátkodobých cieľov.

Environmentálna politika (PDF)

Využívame prírodné zdroje podzemných vôd na zásobovanie areálu pitnou vodou. Všetky odpadové vody vznikajúce v areáli sú čistené vo vlastnej čistiarni odpadových vôd. Za účelom zvýšenia používania obnoviteľných zdrojov energie, bol v roku 2007 inštalovaný kotol na spaľovanie drevnej štiepky.

Znižujeme dopad našich činností na životné prostredie:

  • výberom najlepších dostupných technológií pre nové projekty,
  • prevádzkovaním čistiarne odpadových vôd,
  • znižovaním produkcie odpadov zavedením dôslednej separácie,
  • zhodnocovaním maximálneho množstva odpadov,
  • meraním vznikajúcich emisií,
  • minimalizovaním využívania neobnoviteľných zdrojov,
  • pravidelným analyzovaním stavu životného prostredia.

Podnety, námety a otázky týkajúce sa životného prostredia môžete podávať na adrese: environment@ppsgroup.sk

Informácie o stave životného prostredia v PPS Group a.s. Detva v zmysle §33a zákona č. 17/1992 Z.z. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov: 

Informácie o životnom prostredí za rok 2019

Informácie o miere zhodnotenia a recyklácie v roku 2018 – Obaly

Správa o oprávnenom meraní emisií