Sorge um die Mitarbeiter



Športové hry

V lete PPS Group a.s. organizuje pre svojich zamestnancov športové hry. Množstvo športových súťaží a disciplín, k tomu príjemné posedenie pri dobrom jedle a pití s kolegami a nadriadenými. Podujatie slúži na zlepšenie vzťahov a posilnenie firemnej spolupatričnosti všetkých zamestnancov.

Odmeňovanie- Každoročná valorizácia platov

 • Príspevky na kultúrne podujatia
 • Finančné príspevky a vecné dary pri pracovných a životných jubileách
 • Príspevky na rekreáciu zamestnancov a rodinných príslušníkov
 • Nad štandardné prispievanie na stravovanie
 • 13.plat naviazaný na dosiahnuté hospodárske výsledky spoločnosti
 • Príspevok pre zamestnancov za mnohonásobné darovanie krvi

Zdravotná starostlivosť

PPS Group a.s. organizuje rekondičné pobyty pre zamestnancov v nadštandardných kúpeľných podmienkach. Počas roka 2011 sme na rekondičné pobyty poslali viac než 100 zamestnancov

Spolupráca so školami a absolventský program

 • PPS Group a.s. úzko spolupracuje so strednými školami pri nábore nových zamestnancov najmä na výrobné pracovné pozície. So strednými školami je spolupráca na úrovni realizácie projektov financovaných zo zdrojov EÚ. Ide najmä o projekty, ktoré sa týkajú organizovania zahraničných stáži v partnerských spoločnostiach pre študentov. Podpora spočíva tiež v podpore náboru žiakov 9. ročníka ZŠ, v spolupráci v oblasti vzdelávania pedagógov ale tiež vo finančnej podpore študentov, ktorí sa vzdelávajú pre potreby PPS Group. Po nástupe do PPS Group a.s. absolventi SŠ sú zaradení do Adaptačného centra PPS Group a.s.
 • Pre študentov stredných a vysokých škôl sú organizované exkurzie a študenti majú priestor pre vykonávanie odbornej praxe. – V oblasti univerzít a vysokoškolského vzdelávania podpora spočíva v spracovávaní bakalárskych a diplomových prác a v nábore kvalitných absolventov.
 • PPS Group a.s. je otvorená prijímaniu absolventov najmä s technickým zameraním. Pre každého absolventa pripravuje individuálne adaptačný plán, ktorý je v rozsahu 6 až 12 mesiacov a obsahuje pôsobenie na všetkých úsekoch spoločnosti s dôrazom na študijný odbor absolventa a jeho následne uplatnenie sa v spoločnosti PPS Group a.s. V prípade záujmu o nadviazanie spolupráce sa prosím obráťte na úsek ľudských zdrojov PPS Group a.s.

Rozvoj a vzdelávanie

Spoločnosť PPS Group, a.s. sa snaží vzdelávať svojich zamestnancov, pretože si uvedomuje aké dôležité je neustále napredovanie každého jednotlivca. Na rozvoj a vzdelávanie vynakladá značné úsilie, ktoré sa spoločnosti vracia v podobe kvalitnejších pracovných výkonov zamestnancov. Vzdelávanie zamestnancov rozdeľuje PPS Group, a.s. na:

 • Zákonné školenia, ktoré sú nevyhnutné ako odborná spôsobilosť zamestnancov na výkon práce
 • Odborné a manažérske vzdelávanie (semináre, konferencie, kongresy, MBA a MSC programy)
 • Rozvoj tzv. „mäkkých zručností“

Priemerne vynaložené náklady na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov sa za posledných 12 mesiacov zvýšili o 10%.
Spoločnosť PPS Group a.s. podporuje svojich zamestnancov aj v individuálnom vzdelávaní počas vysokoškolského štúdia.