OZ: PPS – pre životObčianske združenie PPS – pre život

Dňa 9.10.2014 PPS Group a.s. založila nové Občianske združenie OZ : PPS – pre život a súčasne vystúpila z Občianskeho združenia OZ PPS.

Hlavným dôvodom pre vytvorenie Občianskeho združenia pri spoločnosti PPS Group a.s. bolo efektívne a transparentné využitie finančných prostriedkov, ktoré spoločnosť môže využiť na činnosti a aktivity, ktoré nesúvisia bezprostredne s výrobnou činnosťou spoločnosti. V zmysle svojich stanov môže občianske združenie podporovať aktivity, ktoré súvisia so zdravotnou starostlivosťou, výchovou, vzdelávaním, športom alebo organizovaním kultúrnych a spoločenských podujatí. 

Ciele združenia budú napĺňané v oblasti:
a) aktivít v oblasti podpory detí a žien a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva,
b) poskytovania sociálnej pomoci, finančnej pomoci a podieľania sa na poskytovaní sociálnych služieb, právneho a sociálneho poradenstva i v oblasti zdravia a vzdelávania žien a detí,
c) komunikácia a spolupráca so štátnymi, verejnými a neštátnymi inštitúciami v oblasti aktivít príbuznými s cieľmi a zameraním združenia,
d) koordinácie a sieťovania organizácií s podobným zameraním,
e) lobbingu zameraným na presadzovanie potrebných aktivít na lokálnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni,
f) aktivít v oblasti výchovy a formálneho aj neformálneho vzdelávania,
g) osvetovej, publikačnej, konzultačnej činnosti,
h) organizovania a podporovania spoločenských akcií, kultúrnych podujatí a kampaní,
i) organizovanie a podporovanie voľnočasových aktivít pre deti, mládež a celú rodinu,
j) realizovanie propagačných aktivít súvisiacich s predmetom činnosti združenia,
k) výskumných aktivít, analýz a monitorovaním,
l) komunikácie so širokou verejnosťou,
m) sprostredkovanie a zabezpečenie dobrovoľníckej činnosti. 

Finančné zdroje na krytie svojej činnosti získava občianskej združenie z 2% asignačnej dane od fyzických a právnických osôb a taktiež od darcov alebo objednávateľov služieb, ktoré poskytli členovia OZ tretím osobám. 

Žiadosť tretích osôb o poskytnutie finančných prostriedkov je potrebné zaslať elektronicky alebo poštou na adresu OZ. Súčasťou žiadosti musí byť projekt, ktorý jednoznačne špecifikuje potrebu finančnej dotácie na jeho realizáciu.

Kontaktné údaje:Sídlo: J.G. Tajovského 7, 962 12 Detva
IČO: 42 355 672

Kontaktná osoba:Ďurišová Jana
Telefón: 0905/499 295
E-mail: asistent_gr@ppsgroup.sk

Archív podstránky Médiá