Ochrana osobných údajov

Informácia o právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov platných od 25.5.2018 v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu Rady /EÚ/ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES /všeobecné nariadenie o ochrane údajov/ a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť PPS Group a.s., Tajovského 7, 962 12 Detva, IČO: 36 011 509 ako Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zamestnancov a ostatných fyzických osôb /ďalej dotknuté osoby/  v informačných systémoch u prevádzkovateľa z titulu zamestnanosti, ochrany osôb, majetku prevádzkovateľa a zmluvných vzťahov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov sú osobitné predpisy, oprávnené záujmy prevádzkovateľa,  súhlas dotknutej osoby.

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete zasielať na e-mailovú adresu osobneudaje@ppsgroup.sk, ktorá je kontaktným údajom zodpovednej osoby prevádzkovateľa.

Ďalšie informácie v zmysle čl. 13-22 Nariadenia EP sú dotknutej osobe poskytnuté pri uzatvorení pracovného pomeru alebo iného zmluvného vzťahu, na informačných tabuliach v priestoroch areálu  prevádzkovateľa a v interných normách riadenia prevádzkovateľa.