Dôležité dokumenty


Obchodné podmienky

Odberateľsko – dodávateľské vzťahy spoločnosti PPS Group a.s. sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré na základe vzájomnej dohody medzi odberateľom môžu byť upravené. Dodatky k všeobecným obchodným podmienkam musia byť vyhotovené písomne. Platnosť vzniká podpisom a potvrdením štatutárnych zástupcov oboch strán.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PPS Group a.s.

Etický kódex pre dodávateľov

Etický kódex pre zamestnancov PPS Group a.s. 

Pracovný poriadok 

Protispoločenská činnosť 

Úplatkárstvo, korupcia, neetická činnosť 

Štruktúra cien pre externých odberateľov pre rok 2016 – malé podniky 

Rozhodnutie úradu pre dodávku el. energie pre malé podniky

Realizované projekty