Členstvo a partnerstvoSlovenský strojárenský klaster
Víziou 1.SSK je vybudovať vysoko prestížnu a modernú strojársku základňu pripravenú z hľadiska ľudských zdrojov, nových technológií a inovácií na vznik subdodávateľských reťazcov v oblasti strategických projektov pre výrobu stavebných strojov, dopravný priemysel, lesníctvo a poľnohospodárstvo. 
Spoločnosť PPS Group a.s. sa stala členom 1. SSK s cieľom zlepšenia vzájomnej komunikácie a spolupráce medzi firmami a vzdelávacími a výskumno-vývojovými inštitúciami a tiež kvôli lepšiemu prístupu k informáciám o nových technológiách.

Hospodárska rada Strojníckej fakulty STU
Význam a ciele Hospodárskej rady SjF STU:

 • Skvalitňovanie pedagogického procesu s orientáciou na potreby praxe.
 • Vytvoriť podmienky pre transfer vedomostí medzi SjF STU a priemyselnými podnikmi s cieľom obojstranného rozvoja.
 • Zvyšovať možnosti zamestnanosti absolventov SjF STU.
 • Podávať námety na oblasti aplikovaného výskumu na Sjf STU podľa potrieb praxe.
 • Podporiť transfer výsledkov vedeckovýskumnej činnosti SjF STU do praxe.

Spoločnosť PPS Group a.s. spolupracuje s:

 • Mesto Detva 
 • Spojená stredná škola, Detva 
 • Technická univerzita, Zvolen 
 • Slovenská technická univerzita, Bratislava
 • Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, Zvolen
 • VÚC Banská Bystrica 
 • Prvá zváračská, a.s.
 • Simex Control SK, s.r.o.
 • Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR
 • SNAS Slovenská národná akreditačná služba