Adaptačné centrumHistória Adaptačného centra

Náročnosť a jedinečnosť výrobného procesu podmienil koncom roka 2006 vznik Adaptačného centra pre účely vyškoľovania prijatých zamestnancov. Adaptačné centrum sa prispôsobovalo a prispôsobuje potrebám PPS Group a. s. a vývoju na trhu práce, preto sa začalo špecializovať na výchovu profesií: zvárač, horizontkár a zámočník – stehár. Od februára 2007, kedy sa začala jeho plná prevádzka, prešlo Adaptačným centrom 165 zamestnancov. Rok 2008 a 2009 sa vyznačoval poklesom objednávok a hromadným prepúšťaním v spoločnosti. Vtedy sa Adaptačné centrum preorientovalo na doškoľovanie interných zamestnancov a na zvyšovanie ich flexibility.

Poslanie Adaptačného centra

Adaptačné centrum sa zameriava na zabezpečovanie starostlivosti a poskytovanie základných informácií novo nastúpeným zamestnancom a na zabezpečenie potrebných kvalifikovaných zručností a pracovných návykov potrebných pre výkon v podmienkach spoločnosti PPS Group a. s. Zabezpečuje tiež periodické preškolenie praktických častí štátnych zváračských skúšok pre kmeňových zamestnancov.

Školiteľmi v Adaptačnom centre sú špičkoví zamestnanci s dlhoročnou praxou a pedagogickými zručnosťami. V oblasti zvárania je školiteľom medzinárodný zváračský špecialista IWS s dlhoročnými praktickými skúsenosťami.

Adaptačný proces v rámci Adaptačného centra

Do Adaptačného centra sa prijímajú ľudia s kvalifikáciu alebo praxou nedostatočnou pre zapojenie sa do samotného výrobného procesu, ale s perspektívou odborného a výkonového rastu.

Tréning prebieha na zváracích pracoviskách a na konkrétnych typoch strojov. Počas adaptačného procesu sú zamestnanci pravidelne hodnotení. Hodnotenie prebieha slovne – školiteľom vždy na konci týždňa a hodnotiacou komisiou každý mesiac podľa hodnotiaceho formulára.

Na základe organizačného a odborného zabezpečenia tréningu a následnej praktickej skúšky sa zhruba po najmenej troch mesiacoch sa podľa individuálnych potrieb preradia na konkrétnu prácu a stále sú sledovaní školiteľom.

Základné úlohy

  1. Zabezpečovanie starostlivosti o novo nastúpených zamestnancov – poskytnutie základných informácií všetkým novo nastúpeným zamestnancom
  2. Organizačné a odborné zabezpečenie výučby a tréningu nekvalifikovaných a neskúsených zamestnancov kľúčových profesií.
  3. Pravidelné hodnotenie zamestnancov A.C.
  4. Tvorba adaptačných plánov jednotlivých zamestnancov A.C.
  5. Odborný dozor pri tréningu
  6. Preraďovanie jednotlivých zamestnancov do pracovného prostredia
  7. Preškoľovanie a preraďovanie zamestnancov z nadbytočných profesií na chýbajúce profesie

Plánované úlohy

  1. Doškoľovanie kovovobrábacích profesií aj po A.C. – pripravený akčný plán rotácie a teoretického školenia obsluhy CNC strojov
  2. Budovanie viac profesnosti výrobných robotníkov – preraďovanie a preškoľovanie zamestnancov nadbytočných profesií na nedostatkové profesie
  3. Budovanie tútorských kapacít

Zhrnutie výsledkov Adaptačného centrum

Úroveň zručností a vedomostí.
Výsledky úrovne vedomostí a zručností sa získavajú na základe hodnotenie zamestnancov, hodnoty sú priemerné za jednotlivé profesie.